فیروزه کویردوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

عضو هیئت علمی دانشگاه ولیعصرعج بااین رویکردمردم احساس می کنندنظراتشان شنیده می شود. - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر دکترحسین کاظمی

عضو هیئت علمی دانشگاه ولیعصرعج)

درمراسم رونمایی سامانه نظام جامع پیشنهادات شهرداری رفسنجان گفت

امیدواریم این اتفاق خجسته آغازرویکردی باشد برای مشارکت بیشترمردم .

سیرمدیرومدیریت طی سالهای گذشته تعاریفی داشته ومفهوم وانتظارات ازمدیریت تغییرکرده است که مدیری مدیرخوب بودکه انتظارات رابرآورده می کرد

امانت داربودبعدتحولاتی اتفاق افتادبراساس تخصص وتدبیرمسائل وبحران هامدیریت شدوبعدمدیریت استراتژیک مطرح شدمدیران بااستفاده ازامکانات درهمراستایی بانیازهای مردم اقداماتی انجام دادندوتاجایی که بودجه وامکانات برای برآورده کردن نیازهای مردم وجامعه کافی نیست واین توسعه اتفاق افتادتاتوسعه حکمرانی خوب شکل گرفت.به اندازه فکرمان است که جامعه می تواندپیشرفت کند.
این اتفاق تحول عظیمی بودیک ریال ازبودجه حیف ومیل نشودبازنمی توانیم بگوییم یک مدیرموفق است استفاده ازظرفیتهای بیرون سازمان مهم است بایدازمردم وسازمانهای مردمی نهادکمک گرفته شود.
اگرمدیری ازاین ظرفیتهای مردمی بهره بگیردنتیجه بزرگ وشڴفت آفرین اتفاق می افتد.
این رویکردواستفاده ازچنین شاخص هایی معجزه می کند.
نظام پیشنهادات تلاشی درهمین راستاهست نظرات وایده های مردم راهم راستاباهداف شهرداری ها وتوسعه خدمات شهری نتایج بزرگی رارقم بزند
نردبان مشارکت مفهوم جذابی است که مراحل مشارکت رابه صورت نردبانی مدل سازی کردند.
باتحقیقی که کردم این طرح فقط درچنداستان ففط اجرایی شده واین به معنای رویدادجزیره ای ومنفصل نیست ولازم است که شفافیت باشدوحس همدلی بایدایجادشودمردم بیشترازهمه درجریان مشکلات هستند بااین رویکردمردم احساس می کنندنظراتشان شنیده می شود.
دراین سامانه تمام اطلاعات ورویکردهاپایش می شودودرموردسودمندی برنامه هاقضاوت می کنیم .

 

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر