فیروزه کویریکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

ازکل آب موجوددرشهرستان رفسنجان95درصدآن دربخش کشاورزی و3درصدبه مصرف آب آشامیدنی و2درصدنیزبه مصارف بخش صنعتی اختصاص می یابد. - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر علی احمدی  مدیر امور منابع آب شهرستان رفسنجان درنشست خبری موضوع رویداد استارت آپ دی با محوریت بهینه و هوشمندسازی مصرف آب کشاورزی و آشامیدنی گفت

⏪بارندگی هادرسطح شهرستان رفسنجان وانارباوجوددلایلی ازجمله خشکسالی وتغییرات اقلیمی به وجودآمده از۹۰میلیمترمیزان بارندگی به ۷۵/۵میلیمتر کاهش داشته است.

⏪وی افزود:به دلیل حفر بی رویه چاههای آب به منظورکشاورزی کاهش کمی وکیفی آب رادربرداشته وهمین امرباعث تاثیرگذاری برمیزان تولید پسته گردیده چنانچه باحفرچاههایی به عمق ۴۰۰مترقادرهستند ۲لیترآب درثانیه رابرداشت نمایند متوسط برداشت پسته نسبت به گذشته کاهش دارد.

⏪ایشان افزود:مهمترین مسئله دراقتصادرفسنجان وتاثیرگذاری آن پسته می باشد که بستگی شدیدی به آب داردکه برای حفظ آن درمصارف ومنابع ایجادتعادل کرد وهمین امر درصورت عدم توجه باعث مهاجرت وخالی ازسکنه شدن برخی مناطق گرددواقتصادمنطقه رافلج می کند.

⏪وی ادامه داد:ماراهی جزصرفه جویی نداریم هم درزمینه کشاورزی وهم آشامیدنی آب خلیج فارس نیزانتقالش به رفسنجان درحال اجرابوده که دولت درزمینه کشاورزی به دلیل اینکه توجیه اقتصادی برای دولت نداشته انجام نمی شود ولی درمورد آب آشامیدنی هزینه کرده واقدام می کند

⏪احمدی خاطرنشان کرد:ازکل آب موجوددرشهرستان رفسنجان۹۵درصدآن دربخش کشاورزی و۳درصدبه مصرف آب آشامیدنی و۲درصدنیزبه مصارف بخش صنعتی اختصاص می یابد.

⏪وی افزود:۵تا۱۰ مترمکعب آب برای تولید نمودن هرکیلو پسته لازم است وبیش از ۷۵هزارتومان هزینه دربردارد درکنارسایرهزینه هاازجمله مصارف سموم وکودهای شیمیایی هزینه ی کارگرو….

⏪ایشان ادامه داد:بیش ازنیمی ازبرداشت آب ازسفره های زیرزمینی اضافه برداشت داریم واین میزان برداشت الان ۵۷۰میلیون مترمکعب است.

⏪وی درمورد نصب کنتورهوشمندعنوان کردندکه همه موتورهای آب کشاورزی به این سیستم مجهز گردیده اند .

 

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر