فیروزه کویرچهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

ما مردم دهستان رضوان حقمان رامی خواهیم حقی که به دیگران داده شده به ماهم داده شود/ماچیزی کمترنداریم* - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

 

اکبرحسنی؛نائب الرئیس شورای اسلامی دهستان رضوان درجلسه شورای اداری  :

*◀️درمورد بخش حقمان رامی خواهیم حقی که به دیگران داده شده به ماهم داده شود/ماچیزی کمترنداریم*

⏪به گزارش فیروزه کویر؛اکبر حسنی در جلسه شورای اداری دهستان رضوان در جمع مسئولین عنوان کرد:موضوع ارتقای دهستان به بخش ابراز نارضایتی هایی رادرپی داشته است ودراین موردعدالتی که چشم پوشی شدوجمعیت دهستان راندیدند و حق رازیرپاگذاشتند وکسی جوابگو نیست .
⏪حق مردم ضایع شده وتقاضاداریم که موضوع بخش اجراشود.
⏪دوگانگی هایی دراین خصوص وجود دارد دربحث انتخابات بااین معضل روبه روبودیم دوگانگی سیستمی به وجودآمده است.حقمان رامی خواهیم حقی که به آنها داده شده به ماهم بدهندماازآنهاچیزی کمترنداریم.
⏪جمعیت رضوان حرف اول رامی زندآیتم هایی که وزارت کشورمی گوید ماداریم.بحث دهستان رضوان درزمینه رونق ومهاجرپذیری معطل است
⏪ درجلسه شورای اداری فرمانداری حضورنداشتند وتوقع داشتیم باشند ونیستند.
⏪درزمینه موقوفات دررفسنجان زبانزد بوده ایم ومی توانیم به خودببالیم وصددرصدازسایرجاه ها پیشگام تربوده ایم.
⏪دربحث موقوفات آستان قدس رضوی اسماعیل آبادوشمس اباد وجهان آبادنوق راداریم .
⏪ازنظرموقوفات امام حسین (ع)۲۰حبه ازتلمبه قنات شهرآباد وزمینهای مشجرپسته تعلق داردکه مشخص نیست خرج وعایدی آن کجا می رود؟
⏪پاسگاه انتظامی ۵۰درصدپیشرفت ساخت داشته است ومعطل مانده ؛دربحث دادگاه باعث گله مندی مردم شده است بایدقاضی وشورای حل اختلاف به اینجا بیایند درزمینه ثبت احوال وتامین اجتماعی نیزتقاضای دفتر داریم .
⏪بیشترین لوله گذاری گازراداریم ولی نمایندگی گازدردهستان نداریم.بایددرزمینه اراضی ملی کمک شود برای جوانان ساخت وسازشود .
⏪دربعد میراث فرهنگی امامزاده سیدجلال الدین اشرف  وقلعه تاریخی راداریم.
⏪درزمینه ورزش؛

⏪جاده سنگ سیریزکه اگرجاده خاکی زده شودبهترازاین جاده است تامردم ایاب وذهاب کننداین جاده درشان این مردم نیست و ۲۳ کیلومتربابخش مرکزی فاصله دارد و۳۰کیلومترتاایستگاه راه آهن. از رطریق جاده دهستا به کشکوئیه
⏪ در دهستان مشکل خاموشی برق داریم
⏪مظلومیت این منطقه این است که دربخش مرکزی نیست ومابلاتکلیف مانده ایم.
⏪پایگاه مقاومت نیم ساز است .جابجایی حسابهای دهیاری دربانک ملی رفسنجان متمرکزشود بهتراست.
⏪برگزاری نمازجمعه درخواست مردم است فرمانداری عنوان می کند باجمعیت بالای ۳۵۰۰نفرمی تواند به بخش ارتقایابد ولی مابا۴۲۰۰نفرجمعیت درپیچ وخم سیاست بازی هاشده ایم.

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر