فیروزه کویرپنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

(آگهي تجدید مزایده عمومی) - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

آگهی تجدید مزایده عمومی
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۳۱۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۱ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش ۹۶ قطعه زمین از املاک شهرداری از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی لازم جهت شرکت در مزایده را دارند ، دعوت بعمل می آید نسبت به دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.newes rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۰/۱۲ /۱۴۰۱ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر