فیروزه کویرپنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

اگرخروجی های آموزش و پرورش در همه زمینه ها خوب باشد مطمئن باشید جامعه آینده پیش روی بهتری خواهد داشت* - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

رئیس اداره آموزش و پرورش در نشست خبری با اصحاب رسانه

? *آموزش و پرورش زیربنا است اگرخروجی های آموزش و پرورش در همه زمینه ها خوب باشد مطمئن باشید جامعه آینده پیش روی بهتری خواهد داشت*

سال گذشته سال پرازرنجی هم برای والدین هم برای معلمین بود نتیجه ای که مورد نظر بود نگرفتیم هم افت تحصیلی داشتیم هم مشکلات آموزشی.

تقوی بیان کرد: آموزش و پرورش زیربنا ست خروجی هابایدخوب باشد هم درزمینه آموزش وهم پرورش.
وی گفت: در رفسنجان دانش آموزان مادرخشیدند درراس آنها رتبه دوم کنکور ورتبه دوم قرآن کریم را داشتیم.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش توان آن را ندارد که استعدادهارابشناسدوپرورش دهد.

ایشان عنوان کرد:رفسنجان در استان کرمان ازنظر مقام زبانزد است همه سازمانها و امکانات بایدبسیج شوند تاشاهدرشدوپیشرفت باشیم هم ازنظر کیفی هم کمی.

وی گفت: واکسیناسیون همکاران درحال انجام است و مدارس باید آمادگی داشته باشندبرخی مدارس مشکلات فیزیکی دارندباکلاس های تنگ وتاریک همه شرکت ها , ارگانها ،سازمانها می طلبد که به کمک آموزش و پرورش بیایند .
ادامه دادند: از اصحاب رسانه می خواهیم که پیام مارابه گوش این عزیزان برسانید که اگرما نیروهای متعهدومتخصص نداشته باشیم موفقیت هم کم است.
وی بیان داشت: همه مسیرهااز آموزش و پرورش می گذرد ازشروع دبستان تا پایان دبیرستان وبعددانشگاه این دغدغه همه سازمانها باید باشد!وماازهمه کسانی که درحد توان به ما کمک کردند تشکر می کنیم.

تقوی گفت:این دوواژه بایدکنارهم باشنداموزش وهم پرورش هم تعلیم وهم تربیت مادنبال آموزش تک بعدی نیستیم هم آموزش و پرورش وعلم وداتش پایگاهی وهم تعلیم و تربیت صحیح باید درکنارهم باشند.

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر