فیروزه کویرسه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

شهرداررفسنجان سامانه شفافیت وسامانه جامع نظام پیشنهادات راه اندازی می شوند - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

شهرداررفسنجان:

*سامانه شفافیت وسامانه جامع نظام پیشنهادات راه اندازی می شوند/رسانه هاچشم وگوش افکارعمومی*

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر کهنوجی شهرداررفسنجان درجمع اصحاب رسانه بیان داشت:
درخصوص سیاست کاری شهرداری درمورد اصحاب رسانه آموزش شهری رسانه هاست که به عنوان نماینده مردم بحث مطالبه گری ودفاع کردن ازمردم رادنبال کنند.درامورشهرکمک مردم باشندوازشهرداری مطالبه گری کنند که این امورانجام شود.
وی افزود:بحث معارفه ومعماری وشهرسازی وتاکیدبرهویت اسلامی وایرانی بودکه خروجی آن آرامش مردم است که بحث آرامش مردم چندمبحث داردکه دربخش محله ;منطقه وکل شهرراداریݦ درگذشته درمحله هاامنیت بیشتری برقراربود وخانواده هاآرامش داشتند اماامروز دغدغه هایی داریم.

ایشان ادامه دادند:درمعماری وشهرداری هم اتفاقاتی افتاده که هم بهره وری پایین امده وهم راندمان .
درمحله هاباید پارک خوب واماکن ورزشی ومراکزدرمانی وپیاده رو واماکن مذهبی خوب ومناسبی داشته باشیم تامثلاکسی دریادگارامام مجبورنباشدبرای تفریح و..به ماهونک برود.

وی افزود:سرانه های محله هارابایدتقویت کنیم ودربحث خانه سازی به یک خانه چندطبقه مجوزداده می شودکه به خانه های اطراف ومجاوراشراف دارندخوشبختانه دررفسنجان به دنبال آپارتمان نشینی هستندکه مثلا۱۰۰تاخانه دریک مجتمع وجوددارد که امکانات خوبی دارند ولی آرامش ندارند.

طبق محاسباتی که انجام داده شده که از۸۰میلیون نفرایرانی به کسانی که خانه ندارند به هرکدام ۲۰۰مترزمین می رسد که درکلان شهرهاست.
شهردارافزود: درطرح تفضیلی هم گفته شده که خانه ی بالای دوطبقه ممنوع!
ایشان خاطرنشان کرد:رسانه هابه عنوان نماینده مردم هستند وچشم وگوش افکارعمومی هستند که به مردم وشهرداری کمک می کنند.

وازاینکه رسانه هاخواست مردم رابخواهند استقبال می کنیم.
وی گفت:دربحث مسکن تعاونی تشکیل شودوماآمادگی داریم که ازطرف شهرداری ویک نماینده ازخانه مطبوعات که کارهاراپیگیری کند.

کهنوجی افزود:سامانه شفافیت وسامانه جامع نظام پیشنهادات راه اندازی خواهندشد سامانه شفافیت تاپایان ۱۴۰۰راه اندازی خواهدشد وسامانه پیشنهادات برای اولین باردرکرمان تاچندهفته آینده انجام می شود.
وی ادامه داد:دربحث مبارزه بافسادالکترونیکی کردن شهرداریست
که بتوانیم پیشرفت ۶۰درصدداشته باشیم وباصدورپروانه الکترونیکی مردم بتوانندازداخل خانه وبااستفاده ازاپلیکشن کلیه کارها رابه سهولت انجام دهندوهیچ مبحثی که مراجعه کنند وزمانبرباشد نباشد.
یکی ازکارهااملاک شهرداری بود که سامانه ای نبود که باوجودآن ۶۰ درصداملاک درسامانه مشخص است
وکارارباب رجوع باسرعت انجام می شودکه اگرادارات همکاری کننداملاک خوداوقاف املاک آنهاواملاک شهرداری راداخل سامانه می گذاریم وپاس کاری درادارات کم می شود.
مابه روزترین سامانه رابه جلومی بریم که نمونه آن دراصفهان ;شیرازومشهدفعالیت می کند.
کهنوجی خاطرنشان کرد:۸۹میلیارد تومان شهرداری دوره پنجم به شهرداری دوره ششم تحویل داده شده ۱۶۰میلیاردتومان آن قراردادهایست که با۶۳قرردادبسته شده وتعهدهایی که برای شهرداری ایجادشده است وماهمان پروژه هارادنبال می کنیم وماخواهان این شفافیت هستیم که شهرداری باچقدربدهی تحویل گرفته شده است.
یکی ازمسائل دیگرکه می خواهیم رسانه انعکاس دهند زمین فروشی پنهان وخلاف قانون است که صراحتا سازمان بازرسی روی آن دست گذاشته است
ایشان افزودند: دردوره قبل ۱۳۳۰۰قصب زمین درحال تفکیک که همان جاتوسط فردی که ازخودشهرداری وواحداملاک بودقیمت می کرد وپول می گرفتند واملاک فروخته می شداماالان قانون اجازه نمی دهد وبایدملک به مزایده گذاشته شود وبه فروش برسد وکاملا شفاف است ورسانه هابایدحمایت کنندکه هرسه ماه به صورت مزایده وشفاف باشدواین مبارزه بافساداست

ازطریق سامانه الکترونیک شخص کاملا به صورت الکترونیکی زمینی که تفکیک کرده سهم شهرداری وقطعات زمین رابدهدومازیربار این که حتی یک قطعه زمین راهم به صورت پولی اجرایی کنیم نمی رویم ویکی ازکارهای اصلی مادرشهرداری همین است واین روشن است که شهرداری وشورای شهرمصمم هستند که روبه مبارزه بافسادحرکت کنندوبه هیچ وجه بر خلاف قانون عمل نکنند.
درپایان بیان داشتند:به جرئت می گوییم دست خیلیها ازشهرداری کنده شده و۷۰درصدتخلفات به وسیله یک سری افراد شناخته شده درسطح شهر صورت می گیرد که بارها به شهرداری مراجعه کردند وپاسخ منفی شنیدند

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر

چهار × 5 =