فیروزه کویرپنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

رضا اسماعیلی رابط دبیرخانه کانون خدمت رضوی شهرستان رفسنجان شد - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

به گزارش پایگاه خبری فیروزه کویر صبح امروز مراسم تکریم و تودیع محمود ترقی خواه و معارفه
رضا اسماعیلی باحضور دکتر کاظمی پور دبیر کانون خدمت رضوی استان کرمان احمدی مسئول روابط عمومی دبیرخانه کرمان

امام جمعه رفسنجان و مسئولین کانون های خدمت رضوی شهرستان  در دفتر امام جمعه رفسنجان
برگزار شد..

در این مراسم رضا اسماعیلی  باحکم مسئول کانون خدمت رضوی استان کرمان  به عنوان مسئول کانون خدمت رضوی شهرستان رفسنجان معرفی شد.
و اززحمات آقای ترقیخواه سرپرست سابق کانون های رضوی شهرستان تجلیل شد…

دبیر کانون خدمت رضوی استان  هدف اصلی خادمیارن را توسعه و ترویج فرهنگ رضوی دانستند

کاظمی پورمسئول کانون خدمت رضوی دراستان درگفتگو خبرنگار فیروزه کویرگفت رفسنجان جزو شهرستان هایی است که بیشترین موقوفات رادارد*

درسطح رفسنجان باتوجه به حضورخوب خادمیاران وهمکاری وهمیاری آنان دربرخی ازعرصه هاعملکرد بسیار خوبی داشته اند.

مادرپایان سال درخصوص عملکردهای کانون های محلی وکانون های تخصصی جمع بندی وارزیابی خواهیم داشت وقضاوت نهایی برای اینکه رفسنجان درچه سطح ورتبه ایست صورت خواهدگرفت.

درمجموع براساس گزارشات فعالیت رفسنجان راخوب ارزیابی می کنیم.
باتوجه به اینکه رفسنجان ازنظر میزان بیشترین موقوفات رادرکشورداردوازجمله استان یزدوکرمان و رفسنجان موقوفات بیشتری راداراهستند وبه همین دلیل دفترموقوفات آستان قدس رضوی مربوط به استان یزدوکرمان دررفسنجان است واین به دلیل نیت خیرخیرین ومردم رفسنجان است بخشی ازاموالشان راوقف نموده اندوبخشی ازاین موقوفات مربوط به آستان قدس رضوی می باشد.
دفتررسیدگی به موقوفات دررفسنجان است که کاررامدیریت می نمایند.

توقع وانتظارمااین است که سنّت وقف ونذربه همان روال قبل ادامه پیداکندوباید به گونه ای عمل کنیم که اعتماد عمومی نسبت به خادمین آستان قدس بیشترشودوخیرین وقف وسپردن اموال خود رابه مجموعه ای که منتسب به علی ابن موسی الرضا(ع) است ترجیح دهندبه موارددیگر هرچند کارخیرخوب است وباهرعنوان ونشانی فرقی ندارد.

اگرماخادمیاران وخدمتگزاران خوبی درمجموعه ی آستان قدس
باشیم قطعا باعث می شویم مردم خیّر به این سمت وسوبیایند وبه این مجموعه اعتمادکنند ووسنّت وقف ونذرهم چشمگیرتر وپررنگ ترخواهدشد.

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر