فیروزه کویریکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

دکترعلیدوستی :دهستان رضوان بیشترین آمار جمعیت بهداشتی در منطقه نوق است - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

 

*◀️ویزیت خانواده ی شهدا اولویت کارماقرارخواهدگرفت*

⏪به گزارش فیروزه کویر؛دکترعلیدوستی عنوان کرد:نیازاصلی منطقه نوق وجودیک آزمایشگاه است که در یک مقری یک آزمایشگاه مرکزی احداث گردد وضرورت است.

⏪یکی ازموضوعات مهم بحث جمعیت است که جمعیت غیرایرانی به طور سرسام آور درحال رشداست ولی جمعیت ایرانی روبه کاهش..
⏪در۶ماه نخست از۲۲۰۰تولد۹۷۰مورد تولدمربوط به غیرایرانی هابوده است یعنی تولدها ۴۰ درصد به غیرایرانی هاتعلق دارد.
⏪باتوجه به سیاستهای جمعیتی بایدامکانات وشرایط زندگی رابرای جوانان فراهم ساخت تافرزندآوری افزایش یابد.
⏪ویزیت خانواده ی شهداءرادراولویت کارخودقرارمی دهیم.
⏪دهستان رضوان با جمعیت ۸۷۰۵نفر بیشترین جمعیت بهداشتی را دارا بوده نیازبه یک کلینیک تخصصی دارد.

Likes1Dislikes1
نظرات و ارسال نظر