فیروزه کویرچهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

(آگهی تجدید مناقصه عمومی) - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

(آگهی تجدید مناقصه عمومی)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد براساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳ مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۰ شورای محترم اسلامی شهر،نسبت به خرید چراغ خیابانی پارک های سطح شهر، ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های واجد صلاحیت که تجربه وتوانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید نسبت به دریافت اسناد واطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(مناقصه)مراجعه
نمایند:

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تاپایان وقت اداری مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۱

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات از طریق سامانه مذکور تا پایان وقت اداری مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱
مبلغ ضمانت نامه بانکی یافیش واریزی به حساب شهرداری ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

مهلت ارسال اصل ضمانت نامه بانکی دو روز قبل از باز گشایی پاکات

لازم به توضیح است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر