فیروزه کویرسه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

شهرداری رفسنجان در نظر دارد براساس بودجه مصوب شماره ۱۷۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ شورای محترم اسلامی شهر ،نسبت به تهیه وبارگیری مصالح ازمعادن تولید کننده شن وماسه شهرستان رفسنجان ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه پیمانکاران وشرکت های واجد صلاحیت که تجربه وتوانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید نسبت به دریافت اسناد واطلاع ازشرایط شرکت در مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(مناقصه)مراجعه نمایند:
مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تاپایان وقت اداری مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات از طریق سامانه مذکور تا پایان وقت اداری مورخ ۰۸/۰۱/۱۴۰۳
مهلت ارسال اصل ضمانت نامه بانکی دو روز قبل از باز گشایی پاکات
لازم به توضیح است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر

یک × پنج =